เครื่อง PAPR

เครื่องช่วยหายใจแบบใช้อากาศบริสุทธิ์

Powered Air Purifying Respirator (PAPR)